Per 1 januari 2013 veranderen de normen die de rechtspraak hanteert voor het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie. Aanleiding voor de wijziging van de normen voor kinderalimentatie is veranderde regelgeving en de wens tot verbetering van de huidige systematiek. Zo gaat nu het kindgebonden budget een rol spelen bij bepaling van draagkracht en wordt het systeem overzichtelijker. De belangrijkste veranderingen kort op een rij.

Dezelfde uitgangspunten:
De onderliggende principes voor het bepalen van de benodigdheid en hoogte van alimentatie blijven hetzelfde. Het uitgangspunt blijft de draagkracht van iedere ouder c.q. stiefouder na de scheiding. De draagkracht wordt per persoon vastgesteld en de behoeftigheid van het kind wordt goeddeels vastgesteld op basis van het netto inkomen van de (stief)ouders en de budgettabellen van het NIBUD.

Kindgebonden budget:
Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van het kind. Per 1 januari 2013 wordt deze in mindering gebracht op het aandeel dat (stief)ouders in de behoefte van een kind moeten bijdragen. De aanwezigheid van een kindgebonden budget kan de behoeftigheid dus naar beneden bijstellen om te voorkomen dat de vrager eigenlijk tweemaal geld ontvangt voor hetzelfde kind.

Zorgkorting:
Ook nieuw is de introductie van een zogeheten zorgkorting. De zorgkorting is een variabel bedrag wat in de plaats zal treden van de nu geldende omgangskosten van € 5,- per dag. Of er recht bestaat op de zorgkorting is afhankelijk van de draagkracht. Doordat de zorgkorting variabel is, kan deze beter aansluiten bij het welstandsniveau wat een kind gewend is. De zorgkorting gaat overigens in per 1 april 2013.

Werking van het systeem:
Eerst wordt de behoefte van de kinderen en zorg vastgesteld. Het met behulp van de NIBUD-tabellen gevonden bedrag van het eigen aandeel in de kosten kinderen wordt verminderd met het kindgebonden budget. Daarna wordt de zorgkorting berekend, in beginsel tenminste 15% van het gevonden bedrag. De zorgkorting kan anders uitvallen indien een verzorgende ouder meer kosten voor zijn/haar rekening neemt.

In de tweede stap wordt aan de hand van de tabellen en het netto besteedbaar inkomen van de onderhoudsplichtigen,
waaronder de verzorgende ouder,de draagkracht van iedere onderhoudsplichtige per kind vastgesteld. Voor de behoefte aan een bijdrage is ook de draagkracht van de verzorgende ouder en eventuele
stiefouders van belang.

Vervolgens worden worden behoefte en draagkracht gekoppeld. De laagste van de twee is bepalend voor de onderhoudsplicht. Indien de gezamenlijke draagkracht van de ouders hoger is dan het eigen aandeel (na vermindering met het kindgebonden budget), dan wordt dit eigen aandeel naar evenredigheid van de draagkracht omgeslagen, waarna de zorgkorting de bijdrage vermindert.

Indien de gezamenlijke draagkracht van de ouders lager is dan het eigen aandeel, dan wordt de bijdrage slechts met een deel van de zorgkorting verminderd tot het bedrag dat de gezamenlijke draagkracht dat toelaat. In dat geval wordt een deel van de zorgkorting niet gerealiseerd.

Tot slot kan er indien nodig nog een aanvaardbaarheidstoets plaatsvinden. Dit maakt het mogelijk om rekening te houden met bijzondere omstandigheden zoals bijvoorbeeld de situatie waarbij één van de ouders een onderneming heeft met sterk wisselende resultaten of bijzondere verplichtingen heeft.

Beter inzicht in het systeem:
Dankzij nieuwe tabellen voor draagkracht van (stief)ouders en behoeftigheid van kinderen is het voor de meesten mogelijk om zelf de behoeftigheid en draagkracht te bepalen. Daardoor hoeft hopelijk minder vaak de hulp van een deskundige ingeschakeld te worden.

Conclusie:
Er zijn behoorlijk wat aanpassingen gedaan aan de regeling voor het vaststellen van de nieuwe normen voor kinderalimentatie. De incorporatie van het kindgebonden budget en het veranderen van het omgangsgeld naar een zorgkorting zijn de grootste structurele veranderingen. De onderliggende principes van behoeftigheid enerzijds en draagkracht anderzijds zijn niet gewijzigd waarmee de kern van het systeem nog steeds hetzelfde is.

De wijzigingen zorgen er voor dat het kinderalimentatiesysteem weer wat meer bij de tijd is. Rest nu slechts nog het partneralimentatiesysteem.

Bron:
Nieuwe normen berekening kinderalimentatie via rechtspraak.nl
Voorstel vereenvoudiging richtlijn kinderalimentatie
draagkrachttabel
behoeftetabel

Comments closed.