Op 2-2-2012 schreef ik al in het stuk over het Jaarplan Rechtspraak 2012 dat we een eRechter gaan krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer van Staatssecretaris Weekers van Financiën over vereenvoudigingen bij de Belastingdienst staat dat we ook een eBelastingdienst gaan krijgen. Dat wil zeggen dat het bedoeling is dat er straks digitaal gecommuniceerd gaat worden tussen bedrijven en consumenten enerzijds en de Belastingdienst anderzijds. Dit gaat allicht nog niet direct in, in 2012 worden hiervoor wetswijzigingen in de AWR, Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen en de Invorderingswet voorbereid. Doel is dat de wetswijzigingen in 2012 aan de Staten-Generaal worden aangeboden. Op basis van het regeerakkoord c.q. gedoogakkoord moet ook de Belastingdienst de broekriem aanhalen en één manier om dat te doen is digitaal gaan. Momenteel worden er ongeveer 160 miljoen brieven per jaar verstuurd door de Belastingdienst, daar hangen niet alleen veel verzendkosten aan vast maar ook het achterliggende proces kost geld. Naast digitalisering is ook een doel het aantal berichten omlaag gaat, dit moet onder meer gerealiseerd worden door eventuele koppeling van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting. Wat aan velen voorbij zal zijn getrokken is dat de Belastingdienst al flinke slagen gemaakt heeft met digitalisering. Sinds december 2011 is het nieuwe toeslagensysteem online en heeft iedere burger een eigen portaal.

De Belastingdienst heeft mooie doelstellingen, er vallen echter wel een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Er wordt terloops genoemd dat het kabinet erbij stilstaat dat er digibeten zijn en dat deze ‘gerichte ondersteuning’ zullen krijgen. Wat dat begrip precies moet gaan inhouden wordt niet verder uitgelegd. Daarnaast wordt ook opgemerkt dat als de koppeling van de zorgtoeslag en het kindgebonden budget aan de inkomstenbelasting wordt voltooid, de beschikking meegaat op het voorlopige teruggaafbiljet c.q. het aanslagbiljet van de inspecteur waarin de toeslag als een apart element (d.w.z. apart van de terug te krijgen of te betalen inkomstenbelasting) wordt vermeld. Het eindsaldo van de op het biljet vermelde bedragen wordt uitbetaald of geïnd volgens de regels die gelden voor de inning van inkomstenbelasting. Dat betekent dat bij geschillen de burger zich voortaan moet wenden tot de fiscale rechter in plaats van de bestuursrechter. Dit zijn waarschijnlijk items waar de Staten-Generaal zich even kritisch over gaat buigen.

Voor het notariaat geeft de brief ook nog een nieuwe ontwikkeling. Er zit een wijziging van de Registratiewet in de pijplijn. Vanaf 2013 vindt de registratie van notariële akten en akten voor (bezitloos) pandrecht plaats in een centrale, digitale aktenadministratie bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Momenteel registreert de Belastingdienst per jaar 1,5 miljoen notariële en onderhandse akten. Slechts een gedeelte hiervan is relevant voor de Belastingdienst en registratie van al deze akten is eigenlijk geen materiële taak van de Belastingdienst. Voor met name notariële akten is het voor de hand liggend om de registratie hiervan bij de KNB onder te brengen. De afgelopen tijd zijn er dan ook gesprekken met de KNB gevoerd; deze is bereid om de registratie over te nemen. Er moet nog aardig wat uitwerking plaatsvinden maar de grote contouren zijn al zichtbaar. De KNB  bouwt een digitaal repertorium en een centrale aktenadministratie. De aangifte voor de overdrachtsbelasting wordt gedigitaliseerd en losgehaald van de Registratiewet. De Belastingdienst ontvangt een kopie en ontsluit hierop de informatie benodigd voor heffing, toezicht, klantenregistratie en kopie-akten voor internationale uitwisseling. De registratie van onderhandse akten komt te vervallen behalve voor de gevallen waarin bestaande wetgeving in registratie voorziet als een vormvereiste. Hiervoor blijft de registratie in aangepaste vorm bestaan en gaat eveneens over naar de KNB.

Dit is een kort overzicht van de plannen welke voor consumenten het meest relevant zijn.  Een relatief kleine wijziging welke ik verder niet bespreek betreft de digitalisering van de verklaring van betalingsgedrag. Voor meer details hierover en over de wel besproken wijzigingen verwijs ik naar de brief van de Staatssecretaris.

Comments closed.