De privacyregelgeving die momenteel in Nederland geldt, is gebaseerd op Richtlijn 95/46/EG3 welke in 2008 is aangevuld met een Kaderbesluit. Die Richtlijn is inmiddels alweer 17 jaar oud en revisie was nodig. Door technologische ontwikkelingen zijn nieuwe uitdagingen voor de bescherming van
persoonsgegevens ontstaan. Er is een explosieve groei geweest in de mate waarin persoonsgegevens worden verzameld en gedeeld. Door technologie kunnen bedrijven en overheid bij het uitvoeren van hun activiteiten meer dan ooit tevoren gebruikmaken van persoonsgegevens.

Het is voor de economie belangrijk om vertrouwen in de onlineomgeving tot stand te brengen. Daarvoor is goede privacyregelgeving onontbeerlijk. Een gebrek aan vertrouwen zal consumenten doen aarzelen om online te kopen en nieuwe vormen van dienstverlening te accepteren. Het huidige rechtskader is nog steeds valide wat zijn doelstellingen en beginselen betreft,
maar heeft niet voorkomen dat persoonsgegevens in de Unie op gefragmenteerde wijze worden beschermd. Regelgeving is nog altijd zeer divers in de verschillende nationale rechtsordes. Dit staat het vrij verkeer van gegevens in de weg.

Er zijn nu twee nieuwe wetgevingsvoorstellen gemaakt:

  • een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en
  • een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door bevoegde autoriteiten met het oog op de voorkoming, het onderzoek, de opsporing en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Het belangrijkste is eigenlijk dat de huidige regelgeving herijkt wordt. In concreto wordt dit met name vormgegeven door meer geharmoniseerde en
verduidelijkte regels en procedures inzake gegevensbescherming. Daarbij wordt ook de administratieve rompslomp verminderd.

Individuen worden beter beschermd wanneer hun persoonsgegevens in het buitenland worden verwerkt. Ook de verantwoordingsplicht van de verwerkers van
persoonsgegevens wordt versterkt.

Tenslotte zullen politie en justitie worden bestreken door een omvattend systeem voor gegevensbescherming, dat meer dan nu vastlegt wat wel en wat niet mag.

Hetgeen er nu ligt is niets meer dan een wetsvoorstel maar samen met de toeliching wel nuttig om te bekijken. De toelichting is veelomvattend dus houd het voor het lezen ervan met name bij de inleiding en conclusies.

Het zal boeiend zijn om te zien wat er gaat gebeuren met de behandeling van dit wetsvoorstel want de huidige regelgeving is velen al jaren een doorn in het oog. Daarbij is er over dit wetsvoorstel al veel te doen geweest en er zijn vele uren onderzoek en workshops en eindeloze overwegingen aan gespendeerd. Alle ingredi├źnten zijn aanwezig voor een stevig debat.

Bron:
Toelichting bij de nieuwe Europese verordening gegevensbescherming

Comments closed.