De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) en de wetenschappelijke Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen (VIA)  hebben samen met de voorzitter van de commissie Bewind en Familie van het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) het Protocol Wilsonbekwaamheid ondertekend. Zowel artsen als notarissen vormen een beroepsgroep die wordt gebonden door een beroepsgeheim. Artsen zijn om begrijpelijke redenen vaak niet geneigd om hun oordeel over de wilsbekwaamheid van hun patiënt met notarissen te delen. Voor de notaris kan dit een praktisch probleem opleveren want deze mag alleen een akte opmaken als betrokken partijen begrijpen wat de transactie en daaraan verbonden consequenties inhouden.

Nu notarissen en artsen samen gaan werken is dat bijzonder prettig voor notarissen in de zin dat zij betere handvatten krijgen aangereikt dan alleen het eigen oordeel en dat kan natuurlijk veel tuchtrechtelijke problematiek voorkomen. Als er immers een indicatie van een medisch professional ligt met als strekking dat iemand compos mentis is, heeft dit meer waarde dan enkel een verklaring van de indrukken van de notaris.

Kers op de taart is natuurlijk de medeondertekening door de voorzitter van het LOVCK. Hiermee is de rechtspraak er ook bij betrokken en dat is belangrijk omdat de rechter natuurlijk altijd het laatste woord heeft. Dit voorkomt tot op zekere hoogte dat het protocol zelf eerst een vuurdoop in de rechtszaal moet doorstaan. Kortom een positieve ontwikkeling en ik ben zeer benieuwd hoe dit protocol in de praktijk zal gaan functioneren.

Bron: persbericht EPN

Comments closed.