12. September 2016 · Comments Off on Falend commissaris aansprakelijk gesteld. · Categories: Bestuursrecht, Legal, Rechtspraak

In het Burgerlijk Wetboek wordt de taak van de taak van de Raad van Commissarissen omschreven als toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De afgelopen jaren is steeds meer kritiek gekomen op de werkwijze en invulling van commissariaten waarbij de positie door enkelen werd gezien als een erebaantje dat met een nonchalante attitude kon worden ingevuld want als het fout ging waren er toch geen gevolgen. Na enkele behoorlijke schandalen zoals bij thuiszorgorganisatie Meavita, is het gedaan met de tolerantie ten opzichte van lakse commissarissen zoals ook in onderstaande zaak.

De feiten:
In deze zaak gaat het om een aankoop van een schip binnen een zeetransportbedrijf. De statuten bepalen dat dat besluiten van het bestuur tot verkrijging van een registergoed aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is onderworpen. Het bestuur wil een nieuw schip aanschaffen en gaat een overeenkomst aan tot de bouw van een schip onder voorbehoud van de goedkeuring van RvC. In de overeenkomst die daarna volgt wordt door de bestuurders bevestigd dat de vereiste goedkeuring is verkregen.

Dat blijkt achteraf toch wat anders te liggen want de goedkeuring blijkt voorwaardelijk te zijn verleend onder voorbehoud van financiering. Voor één van de zittende commissarissen is dit reden genoeg om op te stappen.

Daar blijft het echter nog niet bij. De bestuurders handelen via een persoonlijke vennootschap en hebben met het zeetransportbedrijf een overeenkomst gesloten dat indien een belangrijke wijziging optreedt in de zeggenschap de persoonlijke holding recht zou hebben op een grote vertrekpremie. Op enig moment verwerft een derde 54 procent van het aandelenkapitaal van de zeetransportonderneming. De vertrekpremie wordt uitbetaald maar afgesproken wordt dat de zittende bestuurders aanblijven. Deel van de regeling is dat zij worden gevrijwaard van iedere aanspraak van de vennootschap en claims van derden. Tot besluit verlenen de bestuurders decharge en vrijwaring aan de resterende leden van de RvC.

Als eenmaal blijkt wat daadwerkelijk de gang van zaken is geweest, is de overnemende partij niet geamuseerd. In de procedure stelt hij dat de met A en B gesloten overeenkomsten en het decharge van de commissarissen nietig zijn.

Overwegingen en oordeel van de rechter:
Ten gevolge van de overeenkomst om een nieuw schip te laten bouwen oordeelt de rechtbank dat de bestuurders opzettelijk in strijd met de door de raad van commissarissen uitdrukkelijke gestelde financieringsvoorwaarde hebben gehandeld. Ook hebben zij de RvC bewust onvolledig en onjuist geïnformeerd. Zij hebben hun bestuurstaak onbehoorlijk vervuld en het transportbedrijf in een lastige positie gebracht door in strijd met de statuten te handelen. De stelling dat reeds finale kwijting is verleend en het transportbedrijf niets meer te vorderen heeft, doet daar niet aan af aldus de rechtbank. Ook kan het transportbedrijf niet worden gehouden aan de met de bestuurders gesloten overeenkomsten vanwege een niet-nageleefd anticoncurrentiebeding.

De commissarissen komen ook niet ongeschonden weg. De rechtbank verwijt ze een onvoldoende kritische opstelling ten opzichte van het bestuur alsook hebben zij verzuimd te handelen terwijl daar aanleiding voor bestond. De commissarissen hebben hun taken onvoldoende vervuld en zijn derhalve schadeplichtig jegens het zeetransportbedrijf.

Conclusie:
Als commissaris kun je het beste een ethisch handelend bestuur in de gaten moeten houden, dan weet je zeker dat er niets mis kan gaan. De echte problemen als commissaris komen op het moment dat je te maken hebt met wanbestuur. Nu kun je ook als commissaris niet altijd iets doen als er sprake is van wanbestuur noch kan dat je altijd worden aangerekend.

De zaak wordt anders als er gedurende langere tijd duidelijke, conflicterende berichten zijn uit meerdere hoeken en de aandeelhoudersvergaderingen ook niet soepel lopen. Als er dan geen vragen worden gesteld kan het zomaar zijn dat je commissaris ook een probleem hebt omdat je onvoldoende toezicht hebt gehouden. Schade als gevolg van gebrekkig toezicht kan worden verhaald op leden van de RvC. Een verleende decharge en vrijwaring hoeven daarvoor geen obstakel te zijn. Oplettend dus met toezicht en want anders sta je samen met het bestuur in het beklaagdenbankje.

Comments closed.