Als een geldvordering oninbaar word, kan de houder van een zekerheidsrecht zich kan verhalen op de zaak waar het recht op rust. Binnen het failliessment geldt daarvoor een rangorderegeling tussen de verschillende houders van zekerheidsrechten waarbij geldt dat houders van sterkere rechten voorrang hebben op de houders van zwakkere rechten. Voor houders van hetzelfde recht geldt dat het oudste recht voorrang krijgt.
Uiteindelijk moeten alle schuldeisers uit dezelfde zak geld betaald krijgen en dus is het handig dat als je tegen medeschuldeisers ten strijde trekt omdat je denkt recht te hebben op een groter deel van de pot, je eerst zorgvuldig nakijkt hoe de verdeling en omvang van de rechten is.

In onderhavige zaak werkte enkele schuldeisers niet mee aan de executie van het oudste pandrecht en ondermijnden op die wijze vakkundig hun eigen positie.

De feiten:
ING heeft op 16 oktober 2008 aan New Tulip Holding (NTH) een kredietfaciliteit verstrekt met een limiet van € 400.000,- Ter zekerheid voor terugbetaling van het krediet is onder meer een pandrecht (eerste in rang) bedongen en verkregen op de gehele bollenkraam. Op deze kredietovereenkomst zijn de Algemene Bepalingen van Kredietverlening en de Algemene Voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Banken (1995) van toepassing verklaard.

Op grond van deze sets voorwaarden komen alle kosten die voor de bank uit de overeenkomst voortvloeien in verband met de handhaving en de uitoefening van de rechten van de bank en de invordering van de verschuldigde bedragen voor rekening van kredietnemer. Daaronder worden dus begrepen de kosten van specialistisch advies en eventuele proceskosten.

Naast ING hebben ook Lucky Parrot B.V. en verzoeker in deze zaak een lening verstrekt aan NTH voor bedragen van respectievelijk € 300.000,- en € 422.866,- Ook zij hebben een pandrecht verkregen op de bollenkraam waarbij Lucky Parrot het tweede in rang heeft en verzoeker als derde en laatste in rang is. Uit deze overeenkomsten blijkt ook dat zij bekend waren met het krediet van ING en dat overeengekomen was deze leningen achter te stellen ten opzichte van het krediet van ING.

NTH is haa verplichtingen jegens ING niet nagekomen. ING heeft vervolgens de kredietfaciliteit opgezegd en haar vordering opgeëist. Omdat voldoening van de vordering uitbleeft, heeft ING het recht van parate executie uitgeoefend en de verpande bollenkraam geveild. Na de veiling bleef er een positief saldo over van ongeveer € 40.000,-

Verzoek en gronden:
Omdat Lucky Parrot en verzoeker zicht niet konden vinden in de door ING voorgestelde rangregeling hebben zij een verzoek ex artikel 481 Rv ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek strekt er toe om de rechtbank een rangregeling vast te laten stellen.

In het verzoekschrift is aangevoerd dat het creditsaldo ten onrechte door ING onder zich gehouden is. Daartoe is aangevoerd dat ING dat gedaan zou hebben met een beroep op de pandakte waarin is opgenomen dat de verpanding zag op alle vorderingen die ING op enig moment op NTH zou hebben en/of krijgen, dus ook op toekomstige vorderingen. Daarbij zou door ING onder meer zijn gewezen op de vele kosten die zij heeft moeten maken vanwege tegen haar gevoerde gerechtelijke procedures door of namens verzoeker en/of Lucky Parrot.

Voorts voeren verzoekers aan dat ING niet heeft aangetoond hoe groot de brutoveilingopbrengst is en hoeveel veilingkosten zij heeft moeten betalen. Daarnaast zon ING geen inzicht hebben verstrekt in de door haar gemaakte proceskosten. Ten slote stellen zij door het opzeggen van het krediet en het uitwinnen van het pandrecht de overige rechten van ING zijn vervallen nu het debetsaldo is voldaan. Het was voor ING niet langer toegestaan om na de veiling nog langer pandrechten uit te oefenen.

ING verweert zich tegen de verzochte rangregeling. Zij heeft aangevoerd dat op grond van de algemene voorwaarden alle kosten die voortvloeien uit de handhaving en uitoefening van haar rechten voor rekening van de NTH waren, waaronder gerechtelijke kosten en ook de kosten van juridische bijstand. Lucky Parrot en verzoeker zouden diverse procedures tegen ING hebben gevoerd in verband met de veiling en de verdeling van de opbrengst. Ten gevolge van de kosten die daardoor zijn veroorzaakt, is de vordering op NTH behoorlijk opgelopen.

Oordeel van de rechter:
Volgens de rechtbank is het vast komen te staan dat ING in meerdere procedures betrokken is geweest ter handhaving en uitoefening van haar rechten jegens NTH. Op grond van de eerdergenoemde bepaling was ING gerechtigd die kosten door te belasten aan NTH.

Ook heeft ING voldoende onderbouwd hoe groot de veilingopbrengst was en welke kosten daarmee samenhangen.

Door ING is bovendien voldoende aannemelijk gemaakt dat het surplus van de indertijd aan haar overgemaakte executieopbrengst is opgesoupeerd door de door verzoeker en/of Lucky Parrot tegen haar ingestelde procedures waarin zij zich moest verweren en die betrekking hadden op de afwikkeling van het in 2008 verleende krediet.

Omdat moet worden geoordeeld dat er niets te verdelen is overgebleven voor de overige belanghebbenden, wijst de rechtbank de verzochte rangregeling af.

Conclusie:
In de regel strek een pandrecht tot zekerheid over voldoening van de hoofdsom en de daarmee samenhangende rentebetalingen. Het is echter mogelijk om overeen te komen dat het pandrecht eveneens strekt tot zekerheid van de vergoeding van kosten die een pandhouder heeft moeten maken ter handhaving en uitoefening (van de incasso van) van de vordering.

Overige belanghebbenden moeten zich in dat geval bedenken dat niet alleen die kosten moeten worden voldaan uit de netto-opbrengst. Zij moeten ook bedenken dat indien zij zich verzetten tegen de veiling en verdeling, dit mogelijk hun eigen pandrecht uitholt omdat de daarmee gepaard gaande kosten ook kosten zijn ter uitoefening en handhaving van het pandrecht.

In casu leidde dit ertoe dat het positieve saldo wat nog resteerde verdampt is omdat het kosten waren die de eerste pandhouder moest maken. Het is dus voor overige pandhouders c.q. belanghebbenden van groot belang om te onderzoeken welke vorderingen van de hoger gerangschikte schuldeisers zijn gedekt door het pandrecht.

Bron:
ECLI:NL:RBNHO:2014:10591

Comments closed.