Goed nieuws voor wie bezig is met gezinsplanning. Het HvJEU heeft in twee Finse zaken besloten dat het mogelijk is om betaald zwangerschapsverlof op te nemen direct aansluiten op onbetaald ouderschapsverlof.

De feiten:
Deze zaak gaat tussen Finse vakbonden namens twee werkneemsters tegen Finse werkgeversbonden en de desbetreffende werkgevers, over de uitleg van een bepaling in de cao voor de gezondheidszorg, respectievelijk de cao voor de technologiesector. Na een eerste bevalling hebben werkneemsters betaald zwangerschapsverlof gehad. Aansluitend daarop hebben ze onbetaald ouderschapsverlof opgenomen en tijdens dit ouderschapsverlof werden ze wederom zwanger. Ze hebben het ouderschapsverlof onderbroken om nogmaals zwangerschapsverlof op te nemen. In de cao is bepaling opgenomen die als gevolg heeft dat dit tweed zwangerschapsverlof onbetaald is omdat eerst betaald werk moet zijn genoten alvorens je wederom betaald zwangerschapsverlof kunt genieten.

Oordeel en overwegingen van het HvJEU:
Het HvJEU overweegt dat een keuze van een werkneemster om haar recht op ouderschapsverlof uit te oefenen niet zou mogen afdoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van haar recht om een ander verlof, in casu zwangerschapsverlof, op te nemen. In casu heeft het opnemen van onbetaald ouderschapsverlof voor een werkneemster die genoopt is om onmiddellijk na dat ouderschapsverlof met zwangerschapsverlof te gaan, noodzakelijkerwijze het verlies van loon tot gevolg.[punt 48]

Een voorwaarde als in de cao dwingt een werkneemster op voorhand af te zien van betaald zwangerschapsverlof op het moment dat zij moet beslissen al dan niet onbetaald ouderschapsverlof op te nemen als zij haar ouderschapsverlof zou moeten onderbreken om onmiddellijk erna met zwangerschapsverlof te gaan. Een werkneemster zou er dus toe worden aangezet om een dergelijk ouderschapsverlof niet te nemen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met het feit dat een zwangerschap niet altijd een voorzien gebeurtenis is waardoor een werkneemster niet altijd van tevoren kan plannen om deze keus te maken.

Het HvJEU concludeert dat dergelijke bepalingen een werkneemster ervan weerhouden om de beslissing te nemen om haar recht op ouderschapsverlof uit te oefenen, vanwege de gevolgen die een dergelijke beslissing zou kunnen hebben voor een zwangerschapsverlof dat zou aanvangen tijdens dat ouderschapsverlof. Dergelijke bepalingen verzetten zich tegen een nuttige werking van de ouderschapsverlof richtlijn.

Conclusie:
Een cao bepaling als onderhavige is vanuit werkgeversoogpunt volstrekt logisch. Je wilt als werkgever immers graag voorkomen dat diverse soorten verlof aan elkaar geregen kunnen worden waardoor je lange tijd zonder een werknemer zit die in sommige gevallen ook nog doorbetaald moet worden. Aan de andere kant is een volgende zwangerschap lang niet altijd een geplande gebeurtenis waardoor het kan zijn dat je onbedoeld verlof aan één gaat rijgen.

Ook wordt de werkneemster in haar keuzevrijheid belemmerd om een afweging te maken wanneer zij zwanger wil worden. Deze combinatie van factoren maken cao bepalingen als in deze zaak in strijd met de ouderschapsverlof richtlijn aldus het HvJEU. Dit betekent dat we binnenkort waarschijnlijk in diverse cao’s in Europa wat aanpassingen kunnen gaan verwachten.

Bron:
HvJ EU 13/02/2014, zaaknrs. C-512/11 en C-513/11, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö / Terveyspalvelualan Liitto

Comments closed.