We hebben in Nederland een vrije markteconomie waarbij in beginsel het toegestaan is om keihard met elkaar te concurreren en ongelimiteerd klanten en personeel van je concurrenten af te snoepen. Wanneer de grenzen van het redelijke en maatschappelijk acceptabele worden overschreden dan spreken we van oneerlijke concurrentie. Als je als ex-dga voormalige klanten en personeel gaat benaderen dan kan dit oneerlijke concurrentie opleveren zoals blijk uit onderhavige zaak.

De feiten:
Gedaagde was tot het faillissement dga van Confesso B.V. TMI, de eiser, heeft in het kader van een doorstart de activa van de gefailleerde vennootschap overgenomen waaronder het personeel. Tot aan het faillissement was Confesso een directe concurrent van TMI. De ex-dga van Confesso begon vervolgens direct met het benaderen van de overgenomen werknemers als voormalig klanten van Confesso om bij hem in dienst te treden c.q. zaken te doen met zijn nieuw op te richten bedrijf Excellus.

Zo geschiedt ook daadwerkelijk en enkele werknemers stappen over van TMI naar Excellus. Zij worden geplaatst bij dezelfde werkgevers waarbij zij daarvoor door Confesso geplaatst waren. Allicht was eiser hier niet blij mee en in kort geding wordt dan ook gevorderd dat de ex-dga met zijn praktijken stopt.

Oordeel en overwegingen van de rechter:
De rechter stelt voorop dat TMI c.s. en Excellus opereren in een vrije markt, waarbinnen concurrentie is toegestaan. Het is in beginsel geoorloofd dat een marktpartij medewerkers en/ of klanten van een andere marktpartij overneemt. Het is inherent aan een vrije markt dat dergelijke praktijken financieel voor- c.q. nadeel oplevert voor de ene of andere partij. De vrijheid om op deze manier te handelen is echter niet onbeperkt en onder omstandigheden kan daarom sprake zijn van onrechtmatig handelen.

In dit geval is kenmerkend dat Excellus is opgericht door de voormalig dga van Confesso. In het licht daarvan kan van ongeoorloofd handelen sprake zijn indien namens Excellus de door TMI c.s. van Confesso overgenomen medewerkers worden benaderd. Hetzelfde geldt voor opdrachtgevers die klant waren van Confesso.

Van onrechtmatig handelen is sprake als Excellus bewust gebruik maakt door ex-dga opgedane kennis, ervaring en contacten en daarbij ten eerste voordeel behaalt en ten tweede daardoor nadeel toebrengt aan TMI bestaande uit verminderd rendement op de investering in de overname van Confesso. De rechter acht het voldoende aannemelijk dat aan deze voorwaarden is voldaan. Het is daarbij van doorslaggevend belang dat de ex-dga direct na het faillissement is begonnen met het contacteren van oud-werknemers en voormalig klanten.

Op straffe van een dwangsom wordt Excellus vervolgens verboden gebruik te maken van de diensten van ex-werknemers van Confesso.

Conclusie:
We hebben een vrije markt economie waarbij het in beginsel is toegestaan om met andere marktpartijen te concurreren om de gunsten van goede werknemers, opdrachtgevers, klanten enzovoorts. Het is inherent aan dit systeem dat daarbij sommige partijen voordeel halen en andere nadeel ondervinden.

Het wordt echter oneerlijke concurrentie als je als ex-dga van een gefailleerde vennootschap direct werknemers en klanten gaat proberen weg te halen bij een firma die bij wijze van doorstart activa overkoopt en daar ook voor betaalt. Je zit dan op oneerlijke wijze andermans investering te ondergraven. In een dergelijk geval zul je moeten stoppen op straffe van een dwangsom.

Overigens is de kous daarmee nog niet af want er is in deze zaak ook al een voorschot op een schadevergoeding toegewezen voor reeds geleden schade door de praktijken van de ex-dga. De uiteindelijke hoogte van de schadevergoeding zal nog moeten worden vastgesteld (in minnelijke schikking of bodemprocedure).

Bron:
Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:7988

Comments closed.