Artikel 2:11 BW regelt de aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder. In het kader van de reikwijdte van dit artikel werd een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad gesteld welke de moeite van het behandelen waard is.

Artikel 2:11 BW:
Artikel 2:11 BW is een anti-ontgaansbepaling in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid. Het bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon als bestuurder van een andere rechtspersoon tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de rechtspersoon daarvan bestuurder is. Als natuurlijk persoon-bestuurder van een vennootschap kun je aansprakelijk worden gesteld als je de taak als bestuurder niet behoorlijk hebt vervuld op grond van artikel 2:9 BW (alsmede andere artikelen afhankelijk van het soort fouten dat is gemaakt). Artikel 2:11 BW zorgt ervoor dat deze aansprakelijkheid niet makkelijk te ontlopen is door er een vennootschap ‘tussen’ te stoppen.

De feiten:
De prejudiciële vraag wordt gesteld tegen de achtergrond van bestuurdersaansprakelijkheid in een faillissementssituatie. Er is een Nederlandse BV failliet verklaard. Van deze vennootschap zijn bestuurder geweest was een Zwitserse vennootschap rechtspersoon-bestuurder van de Nederlandse B.V. Gedaagde in het hoofdgeding was bestuurder van die Zwitserse vennootschappen.

De curator vordert in hoofdgeding gedaagde te veroordelen tot betaling van het tekort in het faillissement. Hij baseert de aansprakelijkheid van de beide Zwitserse vennootschappen op art. 2:248 lid 1 BW en die van gedaagde op art. 2:11 BW.

De prejudiciële vraag:
De rechtbank vraagt aan de Hoge Raad:

Is artikel 11 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ook van toepassing in het geval waarin een Nederlandse rechtspersoon bestuurd wordt door een buitenlandse rechtspersoon, in die zin dat de aansprakelijkheid van die buitenlandse, besturende rechtspersoon tevens hoofdelijk rust op hen die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid van de besturende rechtspersoon daarvan bestuurder zijn?”

Het antwoord:
De Advocaat-Generaal Vlas heeft het standpunt ingenomen dat de Hoge Raad zal afzien van beantwoording van de gestelde vraag aangezien deze al eens eerder was beantwoord door de Hoge Raad. Geheel in deze lijn handelend stelt de Hoge Raad vast dat dit inderdaad het geval is.

In het arrest van 18 maart 2011, LJN BP1408, NJ 2011/132, is door de Hoge Raad een beslissing genomen in een zaak die betrekking had op de aansprakelijkheid van een buitenlandse rechtspersoon in haar hoedanigheid van bestuurder van de Nederlandse vennootschap D Freight, die op haar beurt bestuurder was van enkele gefailleerde Nederlandse besloten vennootschappen.

Daar is overwogen dat de vraag of artikel 2:11 BW toepassing kan vinden in een geval waarin buitenlandse rechtspersonen zijn betrokken, dient te worden beantwoord aan de hand van het Nederlandse internationaal privaatrecht. De vraag wie uit hoofde van een bepaalde hoedanigheid naast de corporatie aansprakelijk is, wordt naar Nederlands internationaal privaatrecht beheerst door het op die corporatie toepasselijke recht (thans art. 10:119, aanhef en onder e, BW). Daaruit volgt dat een bestuurder slechts op grond van art. 2:11 BW aansprakelijk kan worden gehouden, indien de door hem bestuurde aansprakelijke rechtspersoon-bestuurder een Nederlandse rechtspersoon is.

De Hoge Raad concludeert vervolgens dat voor beantwoording van de prejudiciële vraag op de voet van art. 392 e.v. Rv geen aanleiding is.

Conclusie:
Hoewel dit arrest niet vernieuwend is omdat de rechtsvraag al was beantwoord, is het wel de moeite waard om te bekijken. In een paar korte en overzichtelijke overwegingen wordt geschetst dat een bestuurder slechts op grond van art. 2:11 BW aansprakelijk kan worden gehouden, indien de door hem bestuurde aansprakelijke rechtspersoon-bestuurder (de tussenschakel) een Nederlandse rechtspersoon is.

Overigens is dit ook een fantastisch voorbeeld van hoe juristen kunnen zeggen dat ze geen antwoord gaan geven en dat ondertussen toch doen.

Bron:
ECLI:NL:HR:2013:CA3958, Hoge Raad

Comments closed.