De rechtspraak aangaande boedelverdelingen na een echtscheiding is meestal weinig spectaculair. Gewoonlijk gaat het om de afwikkeling van wat simpele dingen als wie de lamp krijgt. In een dergelijke verder vrij standaard boedelscheiding stond een opmerkelijke zinsnede waarbij een website werd toegedeeld als deel van de boedel. Het is zeer waarschijnlijk de eerste keer dat een website deel uitmaakt van een boedelscheiding.

De uitspraak:
De relevante passage is vrij kort en er worden weinig woorden besteed aan de website als zodanig:

4.2. Goederen

4.2.1. Partijen zijn het er over eens dat de twee honden [hond 1] en [hond 2] die reeds in het bezit van de man zijn zonder verdere verrekening aan de man worden toebedeeld en dat de inboedel voor zover nog in het bezit van de vrouw zonder verdere verrekening aan haar zal worden toebedeeld. De rechtbank overweegt daarbij dat de schilderijen van [X] en het camerabewakingssysteem daar niet onder vallen, aangezien de vrouw verklaart dat deze niet in haar bezit zijn omdat de man deze goederen reeds heeft meegenomen. Verder is niet in geschil dat de website zonder verdere verrekening aan de vrouw kan worden toebedeeld.
De rechtbank zal overeenkomstig de overeenstemming van partijen beslissen.

Interessant is niet de toedeling van de website aan de vrouw. Aan de toedeling an sich zitten geen juridische haken en ogen. Wel interessant is de kwalificatie die website hier krijgt. De website wordt namelijk genoemd onder goederen.

De kwalificatie van de site:
De website wordt genoemd onder het kopje goederen waarmee we moeten aannemen dat de website als een goed kan worden gezien. Volgens artikel 3:1 BW zijn goederen alle zaken en alle vermogensrechten. Artikel 3:2 BW definieert vervolgens een zaak als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Een website is weliswaar voor menselijke beheersing vatbaar maar beslist geen stoffelijk object. Resteert artikel 3:6 BW welke vermogensrechten definieert als rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.

De definitie van vermogensrechten sluit zonder meer het meest aan bij het begrip “website”. De vraag ligt echter nog open of een website een vermogensrecht is, en daarmee een enkel goed of slechts een verzameling van vermogensrechten en eigenlijk een verzameling goederen. Anders gezegd: is een website meer dan de som der samenstellende delen?

Sowieso bestaat een website uit verschillende onderdelen waarop verschillende rechten van toepassing kunnen zijn. Zo kunnen de artikelen op een website onder de het auteursrecht van de schrijver vallen en kunnen en afbeeldingen onder het auteursrecht van de fotograaf vallen maar er kan ook sprake zijn afbeeldingen waarvoor een licentie is afgenomen door de maker van de website. Ook is er het recht op het gebruik van een domeinnaam. Dat derhalve op de samenstellende elementen van een website vermogensrechten van toepassing zijn is algemeen geaccepteerd.

Maar is de website zelf ook een zelfstandig goed? Moet de website zelf bijvoorbeeld worden gezien als een vermogensrecht in de zin van het auteursrecht? Dat kan verdedigd worden als het gaat om een website met een origineel ontwerp, maar wat als er een kant-en-klaar websiteontwerp wordt gebruikt? Een dergelijke site zal minder snel onder het bereik van het auteursrecht vallen. Is het antwoord op de vraag of een website een zelfstandig vermogensrecht is derhalve afhankelijk van de casuïstiek?

We kunnen ook nog de vraag stellen of we in dit verband het überhaupt wel wenselijk moeten vinden om een website als een zelfstandig vermogensrecht aan te merken en dat voor bijvoorbeeld toedeling bij een boedelscheiding altijd alle relevante vermogensrechten die met de website samenhangen toegedeeld moeten worden.

De uitspraak van de rechter geeft helaas geen verdere indicatie of een website als verzameling vermogensrechten of als zelfstandig vermogensrecht moet worden gezien. In ieder geval kan een website kennelijk geschaard worden onder kopje goederen. Daarmee wordt echter wel de deur opengezet naar veel vragen over hoe we een website moeten zien binnen het vermogensrecht.

Bron:
LJN: CA0058, Rechtbank Roermond

Comments closed.