Curatoren zijn belast met beheer en vereffening van de faillissementsboedel. Om een boedel goed af te wikkelen moeten zij toegang hebben tot de administratie. Wat ga je echter doen als curator wanneer de data in de cloud is opgeslagen en je kunt er niet bij. Dan zal er een rechtszaak aan te pas moeten komen om alsnog toegang te verkrijgen.

De feiten:
Een concern van enkele vennootschappen is failliet gegaan. De data van deze vennootschappen is opgeslagen bij hosting-provider Detron. De data staat in de cloud en is slechts toegankelijk voor geautoriseerde personen. De curatoren vorderen nu toegang tot de servers om hun werk goed te kunnen doen.

Beoordeling door de rechter:
De rechter begint met de vaststelling dat curatoren zijn belast met beheer en vereffening van de faillissementsboedels ten behoeve van de crediteuren. Tot de uitvoering van deze taak behoort het verzamelen en bewaren van boedelactiva. Daartoe is van belang dat de curator beschikt over de administratie, alle zakelijk relevante informatie die bij failliet aanwezig was althans behoorde te zijn op het tijdstip van de faillietverklaring maar ook daarna. Deze administratie is van groot belang bij de vervulling van zijn taak tot het “reconstrueren” van de boedel.

De curator heeft tot taak om onmiddellijk na zijn benoeming alles in het werk te stellen om – onder meer – de administratie en alle aanwezige informatie daarover veilig te stellen voor zijn latere onderzoek daarvan in het belang van de boedel. Er gaat derhalve een conservatoire werking van deze taak en bevoegdheid uit. Tot genoemde ‘bescheiden en andere gegevensdragers’ behoren tevens digitale bestanden waarop zich dergelijke informatie bevindt, dan wel redelijkerwijs vermoed kan worden zich daarop te bevinden.

Vaststaat dat de data die nu bij Detron worden gehost betrekking hebben op de administratie van de failliete boedelds en dus voor curatoren bij de uitoefening van hun wettelijke taak van belang zijn.

Vooropgesteld wordt dat curatoren buiten de discussie staan die gevoerd wordt over de voorwaarden waaronder de contracten met Detron overgaan. Deze (contracts)partijen kunnen voorwaarden opgenomen in hun overeenkomsten niet aan curatoren tegenwerpen omdat curatoren een zelfstandig wettelijk recht hebben op toegang tot en inzage in data die voor de uitoefening van hun taak van belang zijn.

De voorzieningenrechter zal daarom Detron gelasten binnen 24 uur de digitale omgeving zodanig te herstellen dat aan de curatoren via het Citrix portal door middel van “alleen lezen”-rechten toegang wordt verleend tot de data die werd gehost en dat onder de voorwaarde dat curatoren (gelijk zij ook hebben aangeboden) aan Detron een redelijke vergoeding betalen voor de werkzaamheden die Detron in dit verband moet maken.

Conclusie:
De provider zal moeten meewerken met het verschaffen van toegang tot de data voor curatoren. De curatoren hebben in dit geval geluk dat Detron een Nederlandse provider is. Als de data is gestald bij een provider die over de grens opereert, is het een stuk lastiger om een dergelijke toegang te verkrijgen. De curatoren hebben een op zichzelf staand recht om toegang te verkrijgen tot de data dat niet gehinderd kan worden door onderhandelingen tussen andere partijen om de contracten van de failliete boedel over te nemen.

Bron:
ECLI:NL:RBOBR:2015:763