Het is ruim een jaar geleden dat ik een aantal cocktailrecepten publiceerde. Omdat deze nogal populair bleken te zijn ga ik daar nu schaamteloos op voortborduren door nog drie heerlijke cocktailrecepten te publiceren. Proost!

Corpse Reviver #2:
Er zijn sinds mensen alcohol consumeren talloze methodes verzonnen tegen een kater. Deze cocktail met de veelzeggende naam Corpse Reviver is er eentje van. De meeste Corpse Revivers zijn al oud en er zijn vele referenties naar te vinden. Reeds in het bekende Punch magazine: Volume 41 – Page 247 by Mark Lemon, Henry Mayhew, Tom Taylor in 1861 staat te lezen:

President was brought to the States hangman, that “officer of the Government” expectorated twice witli a marked gaiety of manner, and after liquoring up a Sling, a Stone Wall, and a Corpse-Reviver

De variant Corpse Reviver welke hieronder staat beschreven is de meest bekende en komt uit het Savoy Cocktail Handbook by Harry Craddock uit 1930. De varianten op de Corpse Reviver werden simpelweg genummerd en deze nummer 2 staat bekend als een bijzonder stevige en gemene cocktail.

Ingrediënten:

 • 3 cl gin
 • 3 cl citroensap
 • 3 cl Cointreau of een gelijksoortige triple sec
 • 3 cl Lillet of gelijksoortige wijn
 • Scheutje absint

Giet alle ingrediënten in een cocktailshaker met ruim ijs. Goed schudden totdat de buitenzijde van de cocktailshaker gelijkmatig ijskoud is geworden. Draineren naar een martiniglas en eventueel een bigarot erin toevoegen als garnering.

corpse reviver cocktail

De zombie:
Een cocktail voor tropisch weer met een veelbelovende naam. Het is vrij zeker dat de zombie voor het eerst is gemixt door Donn Beach (Ernest Raymond Beaumont-Gannt) de bekende barman van het Don the Beachcomber restaurant in Hollywood. De zombie werd extreem populair tijdens de wereldtentoonstelling in New York van 1939.

Het verhaal wil dat de zombie de naam kreeg nadat Donn Beach deze cocktail had gemixed voor een klant met een kater die een vergadering moest zien door te komen. Later kwam hij terug en klaagde dat hij door de cocktail gedurende de hele zakentrip als een zombie had rondgelopen. Dat is allicht enigszins overdreven maar de combinatie van rum en zoet vruchtensap is verradelijk. Hij gaat soepel naar binnen maar komt bijzonder hard aan. Om deze reden is meestal het aantal zombies gelimiteerd tot twee per klant bij cocktailbars.

Het originele recept is mogelijk verloren gegaan omdat het geheim werd gehouden door Donn Beach en hij incidenteel veranderingen aanbracht. Daarom hebben veel cocktails die heden ten dage als zombie worden gesleten weinig overeenkomsten meer met het origineel. Gelukkig is door Jeff “Beachbum” Berry in Sippin’ Safari bijzonder veel aandacht besteed aan de zombie. Hij heeft onder meer gesproken met personeel zoals de bekende ober Leon Lontoc van Don the Beachcomber. Het is daarom zeer waarschijnlijk dat de drie varianten van de zombie zoals deze door hem beschreven worden de originele recepten zijn. Hieronder volgt het recept wat vermoedelijk het meest getrouw is aan het origineel zoals dat aan de katerende klant werd geserveerd. Even googlen levert talloze varianten op dit recept op, de een nog beter dan de ander dus ga vooral experimenteren

Ingrediënten:

 • 2 cl citroensap
 • 0,5 cl suikersiroop met kaneelessence
 • 1 cl grapefruitsap
 • 1,5 cl falernum (een Caribische suikersiroop)
 • 4,5 cl donkere rum (het originele recept gebruiken Lowndes maar dit bestaat niet meer)
 • 4,5 cl Puerto Ricaanse Dk. (gouden rum)
 • 3 cl 151 proof witte rum (het originele recept gebruikt Demerara maar dit is heel moeilijk verkrijgbaar)
 • Een scheutje Angostura bitters
 • Een scheutje grenadine
 • Een scheutje absint

Doe alles in een blender met ruim ijs en mix gedurende ongeveer vijf seconden totdat het ijs fijn is. Serveren in een longdrink glas met een twijgje munt als garnering.

Zombie cocktail

Gin Sour:
Nog een gouwe ouwe cocktail die erg lekker is en bovendien bijzonder simpel, er kan op hete dagen weinig tippen aan een lekker gin sour op een terras. De herkomst van deze cocktail is in nevelen gehuld (oké slechte grap). In een Mr. Dooley in Peace and War beschrijft de fictionele Mr. Dooley de dagelijkse politieke en sociale problemen vanuit zijn Irish Pub in de Chicago South Side een brede woordenstroom en het accent van een Ierse immigrant uit County Roscommon. Mr. Dooley was een creatie van Finley Peter Dunne en zijn prenten werden vaak geplaatst in kranten en waren een goede graadmeter van het politieke en sociale klimaat onder Roosevelt. In 1898 kwam het eerste verzamelwerk uit met daarin de quote van Mr. Dooly over de gin sour:

I have seen America spread out fr’m th’ Atlantic to th’ Pacific… An’ th’ invintions, — th’ steam-injine an’ th’ printin-press an th’ cotton gin an’ the gin sour an’ th’ bicycle an’ th’ flying machine an’ th’ nickel-in-th’-slot machine an’ th’ Croker machine an’ th’ sody fountain an’ — crownin’ wur-ruk iv our civilization — th’ cash raygister.

De gin sour wordt dus geponeerd als één van de grootste Amerikaanse uitvindingen. Hoewel de gin sour waarschijnlijk de oorsprong kent in het Engelse koloniale tijdperk, geeft dit wel aan hoe ongelooflijk populair de gin sour was.

Ingrediënten:

 • 4,5 cl gin
 • 3 cl citroensap
 • 1 cl suikersiroop

Doe alle ingrediënten in een cocktail shaker met ruim ijs en schud kort en stevig. Draineer in een tumbler met ijs en garneer met een citroenschijf. Voeg eventueel 8 cl sodawater toe om een gin fizz te maken.

gin sour

De bewoordingen van een overeenkomst zijn niet altijd zaligmakend. Dit is om te voorkomen dat door het kiezen van een bepaalde formulering gemakkelijk wetgeving ontweken ontweken kan worden. In een recente prejudiciële vraag heeft dit belangrijke gevolgen voor de telecomproviders en hun klanten.

De feiten:
Een jongedame heeft in korte tijd bij meerdere belwinkels meerdere abonnementen afgesloten waarbij zij telkens een ‘gratis’ telefoon kreeg. Zij betaalde vervolgens de abonnementskosten niet en werd voor de kantonrechter gedaagd.

In de procedure bij de kantonrechter beroept zij zich op vernietiging van de overeenkomsten omdat deze niet zouden voldoen aan de eisen die de Wet op het consumentenkrediet (hierna: Wck) aan deze overeenkomsten stelt. De Wck bevat regels die consumenten beschermen bij koop op afbetaling en consumentenkrediet.

De kantonrechter heeft aan de Hoge Raad gevraagd of telefoonabonnementen waarbij een “gratis” telefoon wordt verstrekt, zijn te kwalificeren als een consumentenkrediet ofwel dat dergelijke overeenkomsten zijn te kwalificeren als koop op afbetaling.

Het gaat daarbij dan in het bijzonder om overeenkomsten die:

 1. gesloten zijn tussen enerzijds een in het kader van zijn beroep of bedrijf handelende (rechts)persoon (hierna: de aanbieder) en anderzijds een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn beroeps- of bedrijfsactiviteiten vallen (lees: een consument),
 2. en waarbij een abonnement wordt afgesloten voor mobiele telefonie met eventuele daarmee verbonden diensten, met een bepaalde (minimum)looptijd van meer dan drie maanden,
 3. en waarbij gekoppeld aan het abonnement een mobiele telefoon ‘gratis’ (dat wil zeggen zonder dat daarvoor een bepaald bedrag als vergoeding tot uitdrukking is gebracht) ter beschikking van de consument wordt gesteld, welke telefoon eigendom van de consument wordt of (onder de opschortende voorwaarde van betaling van de overeengekomen termijnen) kan worden.

Oordeel en overwegingen van de Hoge Raad:
Voor koop op afbetaling ter zake van de mobiele telefoon is nodig dat sprake is van een koopprijs die wordt betaald in termijnen, waarvan twee of meer verschijnen nadat de mobiele telefoon aan de koper is afgeleverd. Voor het aanmerken als een krediettransactie (goederenkrediet) ter zake van de mobiele telefoon is vereist dat de aanbieder een mobiele telefoon verschaft en de consument aan de aanbieder een of meer betalingen doet (waarbij ten minste een van die betalingen later plaatsvindt dan drie maanden nadat een aanvang is gemaakt met het verschaffen van het genot van de telefoon). Ten slotte geldt dat een abonnement inclusief toestel kan aangemerkt worden als een kredietovereenkomst ter zake van de mobiele telefoon, indien sprake is van krediet in de vorm van uitstel van betaling.

Het is dus telkens vereist dat de overeengekomen maandelijkse betalingen van de consument mede aangemerkt kunnen worden als (deel)betalingen ter zake van een koopsom voor de mobiele telefoon. De telefoonprovider verweert zich met de stelling dat de abonnementskosten alleen wordt betaald voor bellen, sms-en en andere diensten, terwijl het toestel gratis ter beschikking wordt gesteld; er is dus geen sprake van koop of van krediet. Het is dus een zeer fundamentale vraag of de abonnementskosten óók dienen als vergoeding voor het toestel. Volgens de bewoordingen van de overeenkomst is dit het geval en zien de abonnementskosten niet op het toestel waardoor er geen kredietovereenkomst is.

De Hoge Raad stelt echter dat de vraag niet slechts moet worden beantwoord op basis van alleen maar de tekst van de overeenkomst. De Wck kan niet ontlopen worden doordat de aanbieder een bepaalde vorm en formulering voor de overeenkomst kiest. Het gaat erom of de overeenkomst naar haar strekking onder die wettelijke regels valt. Bij de vaststelling van de strekking komt het erop aan dat door de constructie die de partijen aan hun handeling hebben gegeven wordt heengekeken.

Naar het oordeel van de Hoge Raad past het bij de financiële en bedrijfseconomische werkelijkheid en bij de verwachtingen die de provider en de consument over een weer mogen hebben, om ervan uit te gaan dat de abonnementskosten ook een vergoeding voor de mobiele telefoon bevatten. Het is aan de provider om in een specifiek geval feiten en omstandigheden te stellen en zo nodig aannemelijk te maken, waaruit volgt dat de maandelijkse betalingen van de consument ter zake van een bepaald telefoonabonnement inclusief toestel niet (mede) strekken tot vergoeding van de mobiele telefoon. Daartoe zal aannemelijk gemaakt moeten worden dat door de consument daadwerkelijk niet betaald behoeft te worden voor het verkrijgen van de mobiele telefoon.

Conclusie:
De uitspraak van de Hoge Raad is bijzonder duidelijk en laat weinig ruimte voor misverstanden. De aanschaf van abonnement met ‘gratis’ mobiele telefoon is beginsel aan te merken als een koop op afbetaling, en tevens als een krediettransactie dan wel kredietovereenkomst. Dat in de overeenkomst letterlijk iets anders staat, is niet relevant.

Dit is voor providers een bijzonder zure conclusie. Hun overeenkomsten waren immers goed dichtgetimmerd. De toepasselijkheid van de wettelijke regelingen inzake krediettransactie dan wel kredietovereenkomst, en daarmee ook van de Wft, hebben ingrijpende en kostbare gevolgen voor aanbieders van telefoonabonnementen. Ze vallen immers ineens onder een strikter wettelijk regime en dat betekent aanpassing van bedrijfsprocessen. Een praktisch gevolg zal zijn dat de overeenkomsten zeer duidelijk en specifiek de koopsom van de toestellen gaan vermelden. Tot slot is de bewijslast om in voorkomende gevallen aannemelijk te maken dat er niet daadwerkelijk voor de telefoon betaald hoeft te worden vrij zwaar. Bewijzen dat iets niet zo is, is vaak lastiger dan bewijzen dat iets wel zo is.

Voor consumenten is het prettig nieuws. De vaak wat ondoorzichtige contracten zullen nu toch in ieder geval een stukje duidelijker worden en de mogelijkheden om een overeenkomst (gedeeltelijk) te vernietigen zijn weer een stukje ruimer geworden.

Bron:
ECLI:NL:HR:2014:1385

Recentelijk een zeer leuke email in de inbox van iemand die zich met EDC (everyday carry) bezighoudt en bewust continu bezig is om de selectie van spullen die hij bij zich draagt te verbeteren. Gevraagd werd of ik zeer regelmatig mijn edc aanpas en of dat met een speciaal doel gebeurt.

Aanpassingen:
Aanpassingen aan mijn edc doe ik niet heel veel noch op structurele basis. Als ik eenmaal iets heb gevonden dat voor mij goed werkt dan zal ik slechts tot aanpassing overgaan op het moment dat het noodzakelijk wordt door veranderende omstandigheden of op het moment dat ik iets tegenkom waarvan ik overtuigd ben dat het beter werkt.

Dat gezegd hebbende, zijn er wel enkele aanpassingen in mijn edc geweest. Deze veranderingen vinden hun oorzaak met name in het feit dat de voorgaande items versleten waren en aan vervanging toe. Bij deze volgt er een overzicht van de aanpassingen welke inmiddels hebben plaatsgevonden.

Smartphone:
Mijn vorige smartphone was een Samsung Galaxy S3 en heeft ongeveer twee jaar naar volle tevredenheid dienst gedaan. Mijn contract liep af en de Galaxy begon toch wat tekenen van ouderdom te vertonen dus het werd tijd om verder te gaan kijken. De Galaxy S5 was op basis van de goede ervaringen met de S3 onmiddellijk een kandidaat maar uiteindelijk de keus gevallen op een HTC One (M8). Beiden zijn topmodellen Android telefoons met vergelijkbare hardware en voldoen ruimschoots aan mijn behoeftes. De aluminium unibody constructie van de One ligt bij mij echter veel beter in de hand en ik vind het design vele malen mooier. De slechte camera is het grootste minpunt maar ik maak zo weinig foto’s met een mobieltje dat het voor mij echt helemaal geen issue is.

OneM8

Wetboeken:
De wetboeken zijn geëlimineerd uit de edc in die zin dat ik ze niet langer bij me heb. Ik heb thuis en op kantoor een wettenbundel met de meest gebruikte wetten. Als ik op andere locaties de wet moet lezen dan maak ik gebruik van een digitale versie via laptop of smartphone.

Laptop:
Net als bij de smartphone begon ook bij de laptop de leeftijd voelbaar te worden. Opstarten ging steeds langer duren, de performance van de accu nam in rap tempo af totdat er permanent een lader nodig was en de harde schijf kraakte en kuchte en kreunde erger dan een zombie uit een slechte horrorfilm.

Eventjes heb ik overwogen om een tablet met toetsenbord te kopen maar uiteindelijk ben ik teveel gehecht aan een scherm van enige omvang. Inmiddels heb ik geen laptop meer nodig die uren zonder stroom kan en veel performance heeft. Ik moet gewoon eventjes snel een documentje kunnen typen, presentatie geven of eventjes iets opzoeken.

De HP 15-d050nd-AMD E1-2100 bleek uiteindelijk een perfecte en vriendelijk geprijsde keuzen. Er staat weinig bloatware op bij aanvang en de paar programma’s die in de weg zitten zijn gemakkelijk te verwijderen. Het is een laptop die in veel opzichten ronduit middelmatig is maar wel een zeer prettig toetsenbord heeft en zelfs een touchscreen. Voor mij dus een perfect laptop voor een absolute bodemprijs.
HP 15-d050nd-AMD E1-2100

Vulpen:
Nog steeds schrijf ik ongelooflijk veel met mijn trouwe Sailor vulpen maar ik wilde ook een vulpen met een wat rijkere inkttoevoer en bredere punt die soepel schrijft en waar ik qua prijs niet van wakker hoef te liggen als er een keer iets mee gebeurt. Mijn keus is een Waterman Hemisphere. Deze doet met name dienst als ik eventjes snel wat aantekeningen moet maken en precisie er wat minder toe doet. De rijke soepele inkttoevoer en bredere punt zorgen er voor dat ik met groffer halen over het papier kan gaan en de pen toch soepel blijft schrijven. De schede is van staal en lekker stevig. Al met al zou ik de Waterman kwalificeren als een uiterlijk onopmerkelijke pen die toch enorm goede kwaliteit levert.

De Sailor is inmiddels de pen die ik thuis gebruik voor het schrijven van zo’n beetje alles variërend van boodschappenlijstjes (ja ik maak boodschappenlijstjes) tot het schrijven van brieven (ja ik schrijf brieven). De Fisher Space Pen heb ik ook nog altijd bij me simpelweg omdat ik er altijd op kan rekenen. Dat werkelijk onverwoestbare exemplaar kan ik gewoon in een broekzak stoppen zonder nadelige gevolgen en schrijft ook in de stromende regen enzovoorts. Ik houd ook nog steeds van het gevoel van de duidelijk klik die de pen produceert. Dit is zomaar zo’n pen die mij weleens zou kunnen overleven zelfs als ik de pen absoluut zou gaan misbruiken.

Tot besluit:
Het zal duidelijk merkbaar zijn dat ik niet volcontinu bezig ben het bijschaven van mijn edc. Ik vervang of verander slechts items als het noodzakelijk is of overduidelijk en voorbij alle twijfel toegevoegde waarde heeft. Ik zal echt niet een hele selectie pennen aanschaffen om te gaan kijken welke beter zijn in het dagelijks gebruik en het besparen van een paar gram is echt niet iets waar ik mij druk over maak.

Desalniettemin sta ik natuurlijk wel open voor goede suggesties van jullie, beste lezers. Denken jullie dingen te missen, een oplossing te hebben voor een probleem waarvan ik niet weet dat ik het eigenlijk heb of zijn er vragen, stuur dan gerust een mailtje via het contactformulier.