Notarissen zijn over het algemeen niet de beroepsgroep die men het meest associeert met revoluties en opstand. Waar soms bij advocaten nog wordt gedacht aan het beeld van de beroepsquerulant, komt bij de notaris toch al snel het beeld opzetten van de gezagsgetrouwe ietwat stoffige semi-ambtenaar. Momenteel is het notariaat hard aan het werk om dit beeld te wijzigen want het broeit binnen het notariaat en de komende ledenvergadering gaat ongetwijfeld één van de meest hete in de geschiedenis van het ambt worden.

Een deel van de, verplicht bij de beroepsorganisatie aangesloten, leden roept op tot aftreden van het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. De aantijging behelst dat het bestuur onvoldoende teweer stelt tegen de uitholling van het ambt en niet adequaat is in het behartigen van de belangen. Verenigd onder de banier: ‘Notaris voor de rechtszekerheid’  roept een groep notarissen en twee hoogleraren op tot het aftreden van het bestuur van de KNB en het instellen van een interimbestuur.

De tegenstellingen nemen ondertussen nog iets verder toe nu er ook een nieuwe club: ‘Notaris voor kwaliteit’ opdoemt. Deze neemt afstand tot de ‘coupplegers’ en vind dat ze teveel op de man spelen en er ouderwetse denkbeelden op na houden.

Deze gebeurtenis loopt al sinds 16 februari maar heeft opvallen genoeg weinig persaandacht gekregen op enkele kleine artikelen in het NRC en FD na. Er begint nu echter wel een beetje beweging in de zaak te komen na de inmenging van een derde club. Het zal intrigerend zijn om te zien hoe dit gaat aflopen; een eerdere brief aan de politiek in 2009 richtte niets uit. Nu wordt het KNB bestuur onder vuur genomen en daarmee wordt de strijd in eigen rangen geopend. Het gezegde gaat dat als je laag genoeg mikt, je in je eigen voet schiet. Het is geen ondenkbaar risico dat een dergelijk scenario ontstaat. De tijd zal leren hoe dit gaat aflopen. Het kunnen in ieder geval wel de meest geciviliseerde rellen van dit decennium worden als men zich aan de gedragscodes houdt.

 Bron:
Almaar toenemende onenigheid notariaat via Mr-online
Manifest rechtszekerheid via Notaris voor rechtszekerheid

De eerste van de gereviseerde artikelen met basiskennis staat online onder het kopje legal. Omdat er veel vraag naar was betreft het de interpretatiemethoden en redeneerwijzen van de rechtspraak.

Vandaag op stapel een leuk vonnis van de rechter te Utrecht. De uitspraak is enigszins lang en bevat een aantal elementen maar het stuk over aanplakking (vanaf overweging 4.13) licht ik er even uit. Dit laat precies zien hoe een wetsartikel naar tijdsbeeld kan worden ingevuld.
In onderhavige situatie wordt het huis van eiser bij executie geveild. In artikel 516 Rv wordt bepaald dat:

  1. Geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van dertig dagen, nadat zij door aanplakking volgens plaatselijk gebruik en door aankondiging in een plaatselijk verspreid dagblad zal zijn bekend gemaakt.
  2. In de bekendmakingen wordt vermeld dat het een executoriale verkoop betreft.

Het doel van deze bepaling is dat zo breed mogelijk bekend wordt gemaakt dat er een verkoop komt en dat er zoveel mogelijk belangstellende komen om een zo hoog mogelijke prijs te halen. Nu stelt de eiser dat er weliswaar een advertentie is geplaatst in een plaatselijk huis-aan-huis blad en dat het pand via internet is aangeboden, maar dat van aanplakking als bedoeld in 516 lid 1 Rv geen sprake is, zodat niet gewaarborgd is dat er een zo groot mogelijk publiek wordt bereikt teneinde een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst te realiseren.
De notaris heeft op instigatie van de voorzieningenrechter de plaatselijke gebruiken onderzocht. Hiertoe heeft hij overleg gepleegd met de regiocoördinator van Stichting Notariële Vastgoed Veiling Gelderland. Daaruit blijkt dat aanplakking niet tot het gebruik behoord in de omgeving en al sinds ruim voor de invoering van het NBW niet meer gebeurde. Een weinig verrassende conclusie van de notaris was dan ook dat er geen aanplakking hoefde te geschieden nu andere middelen al waren ingezet en aanplakking niet gebruikelijk is.

De rechter deelt de visie van de notaris. De notaris heeft in navolging van de beschikking van de voorzieningenrechter van de rechtbank van 16 januari 2012 (bekend onder nummer 318324 / HA RK 12-27) het plaatselijk gebruik omtrent aanplakken heeft onderzocht en op voldoende wijze de veiling bekendgemaakt bij een zo groot mogelijk publiek. Er kan dus niet worden geconcludeerd dat een zo hoog mogelijke veilingopbrengst niet gegarandeerd is.

Deze uitspraak geeft een mooie indicatie hoe wetsbepalingen naar tijdsbeeld kunnen worden uitgelegd door een rechter. Het enkele feit dat internet bestaat en een breder bereik heeft dan aanplakking, betekent nog niet dat aanplakking niet meer hoeft te gebeuren. Internet speelt echter wel een rol bij een teleologische interpretatie van art. 516 Rv. Deze gaat echter niet boven de grammaticale interpretatie van art. 516 Rv.

Bron:
LJN: BV6445, Rechtbank Utrecht

Ondernemers die over een tijdvak te veel of te weinig BTW hebben betaald zijn vanaf 1 januari dit jaar verplicht om dat te melden aan de Belastingdienst. Per 1 april van dit jaar moet dat via het zogenoemde suppletieformulier. De formulieren kunnen ook nu al worden gebruikt. De verplichting om een suppletie-aangifte te doen duurt zo lang als de naheffingstermijn loopt, dus vijf jaar. De Belastingdienst kan een vergrijpboete opleggen als de correctie achterwege wordt gelaten.

Om de administratieve lasten niet al te groot te laten worden, mogen kleine correcties per eerstvolgende aangifte worden ingediend. Onder kleine correcties moet worden begrepen alles tot €1000 te betalen of te ontvangen.

Bron:
Belastingdienst

Vanaf heden is het advocatenblad online te vinden. Het advocatenblad is het officiële orgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA). Zoals de naam al doet vermoeden is het met name gericht op de advocatuur maar het is zonder meer een leestip voor breder juridisch publiek. Het blad bevat onder meer achtergrondartikelen, juridische analyses, artikelen over nieuwe wetgeving en actuele rechtspraak; dit alles op tal van rechtsgebieden. Grijp dus vooral de kans aan om dit blad te lezen via www.advocatenblad.nl