24. April 2017 · Comments Off on Gemeente Amsterdam mag eigen grond niet ontruimen · Categories: Bestuursrecht, Legal

Wie regelmatig in Amsterdam komt, zal bekend zijn met de kassahuisjes van de rondvaartboten op het stationseiland aan de kant van het Damrak. Daar werden in 2002 tijdelijke steigers geplaatst voor twee rederijen: Canal Company en Rederijen Lovers. Rederij Kooy had daar van oudsher al een kassahuisje staan op grond die eigendom is van de gemeente.

De gemeente en Kooy eisen nu verwijdering van de kassahuisjes in kortgeding. Dit vonnis toont de beperkingen aan de uitoefening van privaatrechtelijke bevoegdheden door de gemeente.

Feiten en omstandigheden:
Aanvankelijk hadden Lovers en Canal Company geen bevoegdheid om een kassahuisje te plaatsen. Er werden steigers neergelegd die slechts mochten dienen als haltepunt voor de rondvaartboten. In 2003 wijzigde de gemeente haar beleid. Sinds dat moment worden de Lovers en Canal Company geacht toestemming voor het gebruik van de openbare ruimte te hebben. Voor de kassahuisjes die zij hebben geplaatst zijn ook vergunningen verleend.

Kooy heeft de Gemeente aansprakelijk gesteld voor schade die zij stelt te hebben geleden als gevolg van de aanwezigheid van de twee kassahuisjes van respectievelijk Lovers en Canal in en zij heeft de gemeente gesommeerd over te gaan tot de ontruiming. De gemeente beoogt de aansprakelijkheid beperken door de kassahuisjes te ontruimen.

Oordeel van de rechter:
De voorzieningenrechter stelt voorop dat aan Lovers en Canal toestemming is verleend voor de kassahuisjes. De gemeente beroept zich op de brief uit 2002 waarin aan Lovers en Canal is geschreven dat de Gemeente de plaatsing van de kassahuisjes niet toestond. Volgens de gemeente volgt hieruit dat nimmer in privaatrechtelijke zin is toegestaan de kassahuisjes te plaatsen. Echter, in 2003 is het beleid van de gemeente gewijzigd in die zin dat het wel werd toegestaan om kassahuisjes te creëren op de steigers. Vervolgens heeft de Gemeente niet kenbaar gemaakt dat haar beleid op enig moment zou zijn aangepast en het Lovers en Canal niet langer zou zijn toegestaan de kassahuisjes te exploiteren.

Daarenboven heeft de gemeente ook niet voldoende spoedeisend belang bij een ontruiming die zij enkel voert vanwege de aansprakelijkheidstelling die zij heeft ontvangen van Kooy. Ook is niet vast komen te staan dat de omzetdaling van Kooy op enige wijze te wijten verband houdt met de aanwezigheid van de kassahuisjes van de concurrenten. De ontruimingsvordering wordt dan ook afgewezen.

Conclusie:
Het gebruik van de privaatrechtelijk gebruiken van de gemeente is aan beperkingen gebonden. De reden dat de gemeente optreedt is dat zij schade die voortvloeit uit de aansprakelijkheidstelling wil beperken. Daarbij wordt gekozen voor de weg van de minste weerstand namelijk een ontruimingsactie van de kassahuisjes van Lovers en Canal Company. Reeds op het ontbreken van het spoedeisende belang faalt de vordering nu een spoedeisen belang noodzakelijk is voor ontvankelijkheid in een kort geding. Bijzonder is de ontruimingsactie nu wel de benodigde publiekrechtelijke vergunningen zijn verleend.

De rechter doet er nog een schepje bovenop door te melden dat de gemeente het gebied niet op korte termijn wil inrichten, de situatie al ruim een decennium duurt en de concurrent nooit bezwaar heeft gemaakt tegen het plaatsen van de huisjes.

Kortom, een gemeente kan niet zonder meer haar privaatrechtelijke bevoegdheden gebruiken als die even net wat handiger zijn dan de publiekrechtelijke bevoegdheden.

Bron:
ECLI:NL:RBAMS:2016:4770

24. October 2016 · Comments Off on Schadestaatprocedure: snelheid hof levert geen geldig excuus voor trage fiscus · Categories: Belastingrecht, Legal, Rechtspraak

Rechtspraak gaat niet altijd even snel. Soms worden er argumenten gestoeld op het feit dat juristen soms langzaam handelen. In een schadestaatprocedure is het mogelijk dat een persoon schadevergoeding ontvangt voor het trage handelen van de fiscus. In onderhavige uitspraak van de rechtbank Gelderland wijst de fiscus op het snelle handelen van het hof als grond om schadevergoeding te matigen. Dat betekent een snel handelend Gerechtshof een probleem voor de fiscus.

Uit vaste jurisprudentie van de Hoge Raad volgt dat de rechtszekerheid als algemeen aanvaard rechtsbeginsel dat aan artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) mede ten grondslag ligt, ertoe noopt dat ook de beslechting van belastinggeschillen binnen een redelijke termijn plaatsvindt. Een overschrijding van die termijn leidt in de regel tot spanning en frustratie. Behoudens bijzondere grond vormt dat grond vormt voor vergoeding van immateriële schade. Voor een uitspraak in eerste aanleg heeft te gelden dat deze niet binnen een redelijke termijn geschiedt indien de rechtbank niet binnen twee jaar nadat die termijn is aangevangen uitspraak doet, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. In deze termijn is de duur van de bezwaarfase inbegrepen.

Als de bezwaarfase en de beroepsprocedure voor de rechtbank samen langer duren dan twee jaar, is in principe de redelijke termijn overschreden. In geschil in deze schadestaatprocedure is of de redelijke termijn is overschreden.

De rechter is van oordeel dat hoewel het hof binnen redelijke termijn uitspraak heeft gedaan, dit niet kan compenseren voor het feit dat de bezwaar- en beroepsprocedure te lang heeft geduurd. Het bijkomende standpunt dat de inspecteur een last onder dwangsom opgelegd had gekregen van het hof, was evenmin grond voor matiging van de schadevergoeding. Een dergelijke last is immers bedoeld om ervoor te zorgen dat de fiscus tijdig zal beslissen en niet om te dienen als vergoeding voor het feit dat de fiscus niet tijdig beslist.

Een matigingsgrond was wel aanwezig vanwege het feit dat de hoofdzaak gevoegd met een andere hoofdzaak werd behandeld. Deze beide zaken hadden namelijk betrekking op de verkrijging van dezelfde woning. De rechtbank oordeelt dat de spanning en frustratie bij een gezamenlijke verkrijging niet groter is dan bij de verkrijging van de woning door één persoon. Daarom hoeft de fiscus slechts één keer schadevergoeding te betalen.

De fiscus kan zich dus niet verschuilen achter het snel handelende hof om schadevergoeding te ontlopen nu in de bezwaar- en beroepfase niet snel genoeg is gehandeld.

12. September 2016 · Comments Off on Falend commissaris aansprakelijk gesteld. · Categories: Bestuursrecht, Legal, Rechtspraak

In het Burgerlijk Wetboek wordt de taak van de taak van de Raad van Commissarissen omschreven als toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De afgelopen jaren is steeds meer kritiek gekomen op de werkwijze en invulling van commissariaten waarbij de positie door enkelen werd gezien als een erebaantje dat met een nonchalante attitude kon worden ingevuld want als het fout ging waren er toch geen gevolgen. Na enkele behoorlijke schandalen zoals bij thuiszorgorganisatie Meavita, is het gedaan met de tolerantie ten opzichte van lakse commissarissen zoals ook in onderstaande zaak.

De feiten:
In deze zaak gaat het om een aankoop van een schip binnen een zeetransportbedrijf. De statuten bepalen dat dat besluiten van het bestuur tot verkrijging van een registergoed aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen is onderworpen. Het bestuur wil een nieuw schip aanschaffen en gaat een overeenkomst aan tot de bouw van een schip onder voorbehoud van de goedkeuring van RvC. In de overeenkomst die daarna volgt wordt door de bestuurders bevestigd dat de vereiste goedkeuring is verkregen.

Dat blijkt achteraf toch wat anders te liggen want de goedkeuring blijkt voorwaardelijk te zijn verleend onder voorbehoud van financiering. Voor één van de zittende commissarissen is dit reden genoeg om op te stappen.

Daar blijft het echter nog niet bij. De bestuurders handelen via een persoonlijke vennootschap en hebben met het zeetransportbedrijf een overeenkomst gesloten dat indien een belangrijke wijziging optreedt in de zeggenschap de persoonlijke holding recht zou hebben op een grote vertrekpremie. Op enig moment verwerft een derde 54 procent van het aandelenkapitaal van de zeetransportonderneming. De vertrekpremie wordt uitbetaald maar afgesproken wordt dat de zittende bestuurders aanblijven. Deel van de regeling is dat zij worden gevrijwaard van iedere aanspraak van de vennootschap en claims van derden. Tot besluit verlenen de bestuurders decharge en vrijwaring aan de resterende leden van de RvC.

Als eenmaal blijkt wat daadwerkelijk de gang van zaken is geweest, is de overnemende partij niet geamuseerd. In de procedure stelt hij dat de met A en B gesloten overeenkomsten en het decharge van de commissarissen nietig zijn.

Overwegingen en oordeel van de rechter:
Ten gevolge van de overeenkomst om een nieuw schip te laten bouwen oordeelt de rechtbank dat de bestuurders opzettelijk in strijd met de door de raad van commissarissen uitdrukkelijke gestelde financieringsvoorwaarde hebben gehandeld. Ook hebben zij de RvC bewust onvolledig en onjuist geïnformeerd. Zij hebben hun bestuurstaak onbehoorlijk vervuld en het transportbedrijf in een lastige positie gebracht door in strijd met de statuten te handelen. De stelling dat reeds finale kwijting is verleend en het transportbedrijf niets meer te vorderen heeft, doet daar niet aan af aldus de rechtbank. Ook kan het transportbedrijf niet worden gehouden aan de met de bestuurders gesloten overeenkomsten vanwege een niet-nageleefd anticoncurrentiebeding.

De commissarissen komen ook niet ongeschonden weg. De rechtbank verwijt ze een onvoldoende kritische opstelling ten opzichte van het bestuur alsook hebben zij verzuimd te handelen terwijl daar aanleiding voor bestond. De commissarissen hebben hun taken onvoldoende vervuld en zijn derhalve schadeplichtig jegens het zeetransportbedrijf.

Conclusie:
Als commissaris kun je het beste een ethisch handelend bestuur in de gaten moeten houden, dan weet je zeker dat er niets mis kan gaan. De echte problemen als commissaris komen op het moment dat je te maken hebt met wanbestuur. Nu kun je ook als commissaris niet altijd iets doen als er sprake is van wanbestuur noch kan dat je altijd worden aangerekend.

De zaak wordt anders als er gedurende langere tijd duidelijke, conflicterende berichten zijn uit meerdere hoeken en de aandeelhoudersvergaderingen ook niet soepel lopen. Als er dan geen vragen worden gesteld kan het zomaar zijn dat je commissaris ook een probleem hebt omdat je onvoldoende toezicht hebt gehouden. Schade als gevolg van gebrekkig toezicht kan worden verhaald op leden van de RvC. Een verleende decharge en vrijwaring hoeven daarvoor geen obstakel te zijn. Oplettend dus met toezicht en want anders sta je samen met het bestuur in het beklaagdenbankje.

04. July 2016 · Comments Off on Geared-up: lente-editie deel 2 · Categories: Lente, Wannahaves

Omdat de geared ups altijd lekker populair zijn en er zoveel mooie dingen worden gemaakt, maken wij gewoon een tweede geared up.

Filson MITI Camp stove:
Lente is een heerlijke tijd om te kamperen. Weinig groter genoegens zijn denkbaar dan het samen met je vrienden rond een kampvuur zitten wachten tot het eten klaar is. Je kunt natuurlijk aan de slag gaan met een degelijke primusbrander of een groot kampvuur bouwen en een ketel erboven hangen waar de heks uit een tekenfilm jaloers op zou zijn maar je kunt ook kiezen voor de gulden middenweg. Wel ouderwets koken op open vuur zonder alle geduvel met het bouwen van een stellage waar je een ketel betrouwbaar op kunt zetten. De Filson MITI kun je plaatsen over een in kwarten gehakte boomstronk. Steek de boomstronk van binnen aan en je heb een vuurplaats die lang genoeg heet blijft om een meergangendiner te koken in de bush-bush. Adviesprijs € 80,-

filson_miti_camp_stove

Suunto Traverse Alpha:
Meestentijds zitten we achter een bureau maar als je zeer sportieve weekenden en vakanties onderneemt, heb je een horloge nodig wat hetzelfde niveau van activiteit aankan. De Suunto Traverse Alpha is ontwikkeld voor jacht, vissport en wandelen. Deze outdoorvriend van Suunto bevat tal van nuttige en unieke functies als een maanstandenkalender, zonsopgang en -ondergangtijden en rode backlight voor gebruik in het donker zodat je nachtzicht niet aangetast raakt. Met behulp van de ingebouwde GPS functie en Suunto’s MovesCount platform kun je later je heroïsche overlevingstochten terugzien. Adviesprijs € 550,-

Suunto-Traverse-Alpha

Chermoula:
Kruid je vlees bij de familiebarbecue dit jaar eens met wat anders dan peper, zout en knofloofsaus. Nederland begint de smaakvolle exotische kruidenmixen van onze mediterrane zuiderburen steeds beter te ontdekken. Koks als Jamie Oliver hebben de kruidenmix Harissa reeds van de nodige bekendheid voorzien maar er zijn nog vele fantastische mogelijkheden. Wil je zelfs die hippe lui uit Amsterdam voorblijven? Neem dan dit jaar Chermoula op in het smakenpalet. Gebruik de mix van komijn en kurkuma, zoete paprika en andere mediterrane kruiden als smaakmaker bij vlees, vis of op gegrilde groenten. Het is ook uitermate geschikt om een heerlijke dipsaus mee te maken met een beetje yoghurt, citroensap en extra vergine olijfolie. Chermoula wordt veel gebruikt in onder meer de Algerijnse, Marokkaanse en Tunesische keuken. Het is Nederland goed vindbaar bij onder meer de islamitische slager. Kosten over het algemeen rond de € 5,- voor een pot van goede kwaliteit.
henry langdon charmoula

Ray-Ban RB4256:
Een lente-geared up is natuurlijk niet compleet zonder een goede zonnebril. Op het moment van schrijven hebben we in ieder geval heerlijk weer. Wil je een fashion statement maken met je zonnebril? Ken je Ray-Ban Gatsby nog? Dan is dit doorontwikkelde uniseks model met de kenmerkende ronde glazen en grote dubbele neusbrug iets voor jou. Toegegeven dat deze look voor velen onder ietwat te avant-gardistisch zal zijn. Onderscheidend zijn is met een adviesprijs van € 120,- alleszins betaalbaar en voor dat geld ben je verzekerd van de uitstekende kwaliteit lenzen van Ray-Ban zodat je nog lang lol zult hebben van je ogen.

Rayban RB4256

Bodum Pour Over koffiekan:
De Scandinavische designgoden bij Bodum hebben opnieuw een manier gevonden om het maken van de koffie, een vast deel van een goed ochtendritueel, nog genoeglijker te maken. Het bovendeel met een roestvrijstalen gazen filter laat de essentiële oliën door wat bijdraagt aan de smaakt van de koffie. De onderste karaf is gemaakt van mondgeblazen borosilicaat glas en heeft een rubberen strip aan de bovenkant om de handen te beschermen bij het gieten. Verkrijgbaar in maten van 0,5 liter, 1 liter en 1,5 liter voor respectievelijk €30,- € 40,- en € 50,- Verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit, rood of groen.

Bodum_pour_over

06. June 2016 · Comments Off on Wat moet je in de auto hebben? · Categories: Lifestyle

Sommige mensen hebben helemaal niets in de kofferbak van hun auto liggen. Anderen hebben voldoende spullen in hun auto liggen om er minimaal een maand in te kunnen bivakkeren zonder ooit naar buiten te hoeven komen. Ergens tussen die twee uitersten in, is een lijst van voorwerpen die handig zijn om in je auto te hebben zodat je altijd op meest voorkomende problemen voorbereid bent.

 • Reservewiel: Heden vind je bij de meeste auto’s het reservewiel op de optielijst en krijg je in plaats daarvan standaard een busje schuim meegeleverd wat kleine lekken kan dichten. Bewijs jezelf een dienst en bestel dat volledige reservewiel. Als je in de winter langs de kant staat omdat je over een pak spijkers of door glas bent gereden dan gaat een busje schuim je niet redden. Met een fatsoenlijk reservewiel kun je tenminste de rit naar huis afmaken.
 • Een goede krik en wielsleutel: Een band vervangen of repareren wordt lastig zonder een degelijke krik en wielsleutel. Zorg ervoor dat de krik het gewicht van de auto kan dragen en dat je een wielsteutel hebt die op de wielbouten van zowel het reservewiel als die van het reguliere wiel past. Lichtmetalen velgen hebben nog wel eens een afwijkende maat bout.
 • Startkabels: In de winterperiode is de accu het meest falende onderdeel wat er in de auto zit. Zorg dat je startkabels hebt zodat iemand je auto kan starten of zodat je zelf een goede daad kan verrichten. Startkabels die worden geleverd in standaardkits zijn in de regel inferieure draadjes. Zeker stevige diesels hebben een paar behoorlijke startkabels nodig wil je ze kunnen starten. Schaf bij een goede autohandel een goed paar aan en zorg dat je weet hoe ze moeten worden aangesloten.
 • Autohandleiding: Deze moet eigenlijk al in je auto liggen zodat je weet wat je moet doen op het moment dat er iets mis is.
 • Ducttape en WD-40: Soms zitten dingen los die eigenlijk vast moeten zitten en soms zitten dingen vast die eigenlijk los horen te zitten. Met dit dynamische duo kun je beide problemen oplossen.
 • Informatie voor hulpdiensten:Zorg dat je de gegevens van de ANWB of een soortgelijke dienst in je telefoon hebt staan en los op een kaart bij je hebt. Een goede monteur kunnen bereiken is nodig omdat je nu eenmaal niet alles zelf op kunt lossen.
 • EHBO Doos: Pleisters, pillen en andere materie om kleine problemen te behandelen.
 • Zaklamp:Wel eens in het donker iets laten vallen op een parkeerplaats of wat moeten zoeken op vakantie in een kofferbak als het lampje uitvalt? Leg een zaklamp in je auto, er komt altijd een moment dat je dankbaar bent dat je licht in de duisternis hebt.
 • Papieren wegenkaart:Je navigatie heeft stroom nodig en kan uitvallen maar papieren kaarten doen het altijd. Zorg dat je een kaart hebt waar in ieder geval de hoofdwegen van het gebied waar je bent op staan en zorg dat je weet hoe je moet kaartlezen zodat je altijd weer thuis kunt komen.
 • Water en houdbaar eten: Vakantie is heerlijk maar je zult incidenteel vast staan in de file op de Autoroute du Soleil. In een rij blakerend blik ben je blij als je iets te drinken hebt op het moment dat je het nodig hebt want niets is erger dan een gevoel van dorst. Hulpdiensten moeten nog altijd enkele malen per jaar automobilisten te hulp schieten die bevangen raken door de hitte omdat ze te weinig hebben gedronken. Een hapje eten kan ook nooit kwaad; een paar energierepen zijn handig om je precies even over de honger heen te helpen totdat je ergens van de weg af kunt om fatsoenlijk te eten.
 • Gevarendriehoek en reflecterende hesjes:Het is leuk als andere automobilisten zowel jou als je auto kunnen zien op het moment dat je bent stilgevallen op de vluchtstrook. In vrijwel alle Europese landen is het inmiddels verplicht om al deze of een combinatie van deze middelen bij je te hebben.
 • Noodhamer met gordelsnijder:Je mag hopen dat je nooit in een situatie terecht komt waar je alleen nog via de ruiten uit de auto komt zoals wanneer je te water raakt of dat je deur niet meer open kan omdat een asomobilist vol in de zijkant van je auto is geklapt. Desalniettemin zul je als een dergelijk moment zich voordoet zelden blijer zijn dan wanneer je die hamer in je handen voelt. Natuurlijk dien je deze binnen handbereik te monteren. Als het in de kofferbak ligt dan heb je er nog niets aan.
 • Brandblusser:Kleine motorbrandjes kunnen nog steeds ontstaan hoewel de veiligheid van motoren de afgelopen jaren vele malen beter is geworden.
 • IJskrabber:Zorg dat je er eentje in de auto hebt liggen en ook eentje thuis voor als de deuren per ongeluk een keertje vastgevroren zitten. Het kan ook overdag zo koud worden dat je ruiten wederom bevriezen en dan ben je blij als je ze snel schoon kunt maken. Voor het betere werk kun je eventueel ook een fles anti-ijsspray kopen om in de winter mee te nemen. Deze maakt korte metten alles wat op je autoruiten vastgevroren zit.
 • Een zware dikke wollen deken: ‘s-Winters kan het heel koud worden en als je met pech langs de kant staat of stilvalt dan het heel wat comfortabeler zijn als je een deken om kunt slaan.
 • Paraplu:Voor die onverwachte buien die een mooie dag anders kunnen verpesten.
 • Tas:Want je weet nooit wanneer je overvallen wordt door de zin om te winkelen of nog snel even langs de supermarkt moet rijden om boodschappen te halen.

Tot besluit:
Alles bij elkaar lijkt het een hele lange lijst maar welbezien valt dat nog mee. Het merendeel past uitstekend in een kleine plastic afsluitbare Curverkrat netjes bij elkaar in de achterbak. Een krat bier neemt nog meer plaats in. Als je een bijzonder kleine auto zoals een Smart rijdt, is het logisch dat je wellicht wat selectiever pakt maar in vrijwel elke auto kun je dit zonder moeite kwijt. Dat niet alleen maar op het moment dat het nodig is, dan kun je er veel lol van hebben.

Bij ondergetekende liggen autohandleiding, kaarten en zaklamp in het dashboardkastje, is een kleine brandblusser onder de bestuurdersstoel gemonteerd en de noodhamer naast de versnellingsbaktunnel. Het merendeel hoop ik nooit nodig te hebben maar bij het verwisselen van een band midden in de nacht was ik toch blij dat ik goed voorbereid was. Uiteindelijk kostte het geheel maar 20 minuten terwijl wachten op de ANWB zeer waarschijnlijk toch langer had geduurd.